Mayburg Bridge
D2.BP5

EricV (#130): Day 2 - Photo Bonus 5