Mayburg Bridge
D2.BP5

wbdvt (#31): Day 2 - Photo Bonus 5